Skip to content Skip to navigation

Oznámenie o ochrane osobných údajov

ÚČEL A POSTUP SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré ste poskytli („Údaje“) budú spracúvané na nasledujúce účely:

a)     poskytovanie požadovanej služby („Služba“) na základe dohody medzi Vami a spoločnosťou FCA Italy S.p.A. („Spoločnosť“);

b)    umožnenie Spoločnosti vykonať prieskumy spokojnosti zákazníkov („Spokojnosť zákazníka") súvisiace s kvalitou tovaru a služieb Spoločnosti podľa oprávneného záujmu Spoločnosti;

c)     odosielanie obchodných oznámení, ako aj odosielania reklám o produktoch a službách Spoločnosti alebo vykonávania prieskumov trhu („Marketing"), na základe Vášho výslovného súhlasu ;

d)    analyzovanie Vášho správania, zvykov a sklonov ku konzumácii s cieľom zlepšiť produkty a služby poskytované Spoločnosťou, ako aj uspokojiť Vaše očakávania („Profilovanie“), na základe Vášho výslovného súhlasu;

e)     poskytnutie Údajov dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam Spoločnosti, ako aj ich partnerom v automobilovom, finančnom, poisťovacom a telekomunikačnom sektore, ktorí ich budú spracúvať na odosielanie obchodných oznámení a reklamy na ich produkty a služby, alebo vykonávať prieskumy trhu („Marketingová tretia strana"), na základe Vášho výslovného súhlasu.

Údaje môžu byť spracúvané v tlačenej podobe, automatizovanými alebo elektronickými prostriedkami vrátane pošty alebo e-mailu, telefonicky (napr.: automatizovanými telefónnymi hovormi, SMS, MMS), faxom a inými prostriedkami (napr.: webovými stránkami, mobilnými aplikáciami).

DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA ÚDAJOV

Poskytnutie Údajov nie je povinné. Neposkytnutie Údajov označených ako povinné zabráni Spoločnosti poskytovať Službu. Na druhej strane, neposkytnutie dobrovoľných Údajov Vám umožní prístup k Službe.

PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Údaje môžu spracúvať fyzické osoby a / alebo právnické osoby konajúce v mene Spoločnosti a na základe osobitných zmluvných záväzkov, so sídlom v členských štátoch EÚ alebo v krajinách mimo EÚ.

Údaje môžu byť oznámené tretím stranám za účelom splnenia zákonných povinností, vykonania príkazov orgánov verejnej správy alebo uplatňovania práv Spoločnosti pred súdmi.

PRENOS ÚDAJOV MIMO EHP

V rámci svojich zmluvných vzťahov môže Spoločnosť preniesť Údaje mimo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), vrátane ich ukladania do databáz spravovaných subjektami konajúcimi v mene Spoločnosti. Správa databáz a spracúvanie Údajov sú viazané účelmi spracúvania a sú vykonávaná podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov.

V prípade prenosu Údajov mimo územia EHP, Spoločnosť použije akékoľvek vhodné zmluvné opatrenia na zaručenie primeranej ochrany Údajov, vrátane – okrem iného - dohôd založených na štandardných zmluvných doložkách prijatých Európskou komisiou o rozhodnutí o prevode osobných údajov mimo EHP.

PREVÁDZKOVATEĽ A TÍM ZODPOVEDNÝCH OSÔB

Prevádzkovateľom je FCA Italy S.p.A., so sídlom v Corso Giovanni Agnelli 200 - 10135 Turín, Taliansko.

Tím zodpovedných osôb môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: dpo@fcagroup.com.

UCHOVÁVANIE DÁT

Údaje spracúvané na účely poskytovania Služby a Spokojnosti zákazníka bude Spoločnosť uchovávať počas obdobia, ktoré je nevyhnutne potrebné na splnenie týchto účelov. Pokiaľ ide o Údaje spracúvané na účely poskytovania Služby, Spoločnosť môže tieto Údaje naďalej uchovávať po dlhšiu dobu, ak to môže byť potrebné pre ochranu záujmov Spoločnosti súvisiacich s potenciálnou zodpovednosťou spojenou s poskytovaním Služby.

Údaje spracúvané na účely Marketingu a Profilovania bude Spoločnosť uchovávať od okamihu udelenia súhlasu, až do momentu odvolania súhlasu. Po odvolaní súhlasu sa Údaje už nebudú používať na tieto účely, aj napriek čomu ich môže Spoločnosť stále uchovávať, najmä ak je to potrebné na ochranu záujmov Spoločnosti súvisiacich s potenciálnou zodpovednosťou súvisiacou s týmto spracúvaním, pokiaľ príslušný dozorný orgán neposkytne ďalšie objasnenie v tomto ohľade.

VAŠE PRÁVA

Môžete uplatniť nasledujúce práva:

1.     právo na prístup znamená právo získať od Spoločnosti informáciu, či sú Vaše Údaje spracúvané a, ak je to uplatniteľné, mať k ním prístup,

2.     právo na opravu a právo na vymazanie znamená právo dosiahnuť opravu nepresných a / alebo neúplných Údajov, ako aj vymazanie Údajov, ak je žiadosť oprávnená;

3.     právo na obmedzenie spracúvania znamená právo požiadať o pozastavenie spracúvania, ak je žiadosť oprávnená;

4.     právo na prenos Údajov znamená právo získavať Údaje v štruktúrovanom formáte, obyčajne používanom a čitateľnom, ako aj právo na prenos Údajov k iným prevádzkovateľom;

5.     právo podať námietku znamená právo namietať proti spracúvaniu Údajov, ak je žiadosť oprávnená, vrátane prípadov spracúvania Údajov na účely Marketingu alebo Profilovania, ak je to uplatniteľné;

6.     právo podať sťažnosť orgánu dohľadu v prípade nezákonného spracúvania Údajov.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne ​​na adrese: FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 - 10135 Turín, Taliansko, alebo na e-mailovej adrese: privacy@fcagroup.com.