Skip to content Skip to navigation


INFORMAČNÉ OZNÁMENIE podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“)

 

ÚČEL A POSTUP SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré ste sa rozhodli poskytnúť sa spracovávajú s cieľom: a) poskytovať vopred zvolenú a označenú službu (ďalej len „služba“) a tiež umožniť spoločnosti FCA Central and Eastern Europe Kft., so sídlom: Madarász Viktor utca 47, Budapešť 1138, Maďarsko, zapísaná v obchodnom registri pod číslom 01-09-167595, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom Fiat Chrysler Automobiles SR, organizačná zložka, so sídlom: Karadzicova 45, Bratislava 821 09, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2155/B, IČO: 46 925 881 (ďalej len „FCA Central and Eastern Europe Kft.”) vykonávať prieskumy týkajúce sa spomínanej služby, b) poskytovať na základe vášho výslovného súhlasu obchodné a/alebo propagačné informácie, ako aj posielať reklamné materiály, zapájať sa do činností súvisiacich s priamym predajom alebo do interaktívnych obchodných komunikácií týkajúcich sa produktov, služieb alebo iných činností spoločnosti FCA Central and Eastern Europe Kft., alebo vykonávať prieskumy trhu; c) vytvárať na základe vášho výslovného súhlasu profil vášho správania, návykov a tendencie spotreby v automobilovom priemysle s cieľom zlepšiť služby, ktoré ponúka spoločnosť FCA Central and Eastern Europe Kft., d) poskytovať vaše osobné údaje na základe vášho výslovného súhlasu spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles N.V., FCA Italy S.p.A., autorizovaným predajcom a autorizovaným servisom, rovnako aj akýmkoľvek iným tretím stranám spojeným alebo prepojeným so spoločnosťou FCA Central and Eastern Europe Kft., aby boli spracované na obchodné a/alebo propagačné informácie a tiež s cieľom posielať reklamné materiály, zapájať sa do činností súvisiacich s priamym predajom alebo interaktívnych obchodných komunikácií týkajúcich sa produktov, služieb alebo iných činností, prípade vykonávať prieskumy trhu.

Údaje budú spracované v papierovej podobe, automatizovane alebo v telematickej forme a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky (vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, MMS atď.), faxom a akýmkoľvek iným elektronickým kanálom (napr. internetové stránky, mobilné aplikácie).

DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA ÚDAJOV

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Avšak bez povinných údajov (označených hviezdičkou) vám nebudeme môcť poskytnúť požadovanú službu a správne určiť vašu totožnosť. Bez ostatných údajov, ktoré nie sú označené ako povinné, môže byť služba stále poskytnutá.

TRETIE STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM

Vaše osobné údaje môže spoločnosť FCA Central and Eastern Europe Kft. spracovávať aj prostredníctvom sprostredkovateľov, najmä spoločnosti Picabo.cz, a.s., so sídlom: Africká 434/11, Praha 6 – Vokovice 160 00, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Městského soudu v Praze, Oddiel: B, Vložka č. 14773, IČO: 284 78 649; a/alebo iných subjektov, ktoré konajú v mene spoločnosti FCA Central and Eastern Europe Kft. na základe osobitných zmluvných povinností a majú sídlo v členskom štáte EÚ alebo v štátoch mimo EÚ, vrátane USA, v rámci obmedzení stanovených zákonom.

Osobné údaje, ktoré ste poskytli, môžu spracovávať pracovníci zodpovední za spracovávanie údajov vrátane externých pracovníkov, ktorí zodpovedajú za riadenie požadovanej služby a súvisiacich marketingových činností, a sprostredkovateľ(-lia) alebo spoločnosti, ktorým boli údaje poskytnuté, ako je uvedené ďalej.

TRETIE STRANY, KTORÝM MÔŽU BYŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE Poskytnuté

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám v súvislosti s plnením zákonných požiadaviek, nariadení príslušných orgánov verejnej moci alebo v súvislosti s uplatnením zákonného práva.

Vaše údaje môžu byť navyše na základe vášho súhlasu poskytnuté tretím stranám uvedeným v bode d) tohto Informačného oznámenia.

TRETIE krajiny, do KTORÝch MÔŽU BYŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE Prenesené

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do krajín Eú a krajín mimo Eú, vrátane  USA, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou FCA Central and Eastern Europe Kft., ako aj tretími stranami uvedenými v bode d) tohto Informačného oznámenia.

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom je spoločnosť FCA Central and Eastern Europe Kft, so sídlom: Madarász Viktor utca 47, Budapešť 1138, Maďarsko, zapísaná v obchodnom registri pod číslom 01-09-167595, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom FIAT Chrysler Automobiles SR, organizačná zložka, so sídlom: Karadzicova 45, Bratislava 821 09, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2155/B, IČO: 46 925 881.

VAŠE PRÁVA

Vaše práva ako dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú upravené v §28 Zákona, v zmysle ktorého máte najmä právo na informácie o tom, aké vaše osobné údaje sú spracúvané, právo vyžiadať si úplný, aktualizovaný zoznam všetkých spracovávateľov vašich osobných údajov, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ich blokovanie, likvidáciu, ako aj právo namietať voči využitiu vašich osobných údajov na komerčné alebo marketingové účely.

Uvedené práva môžete uplatniť na základe písomnej žiadosti zaslanej spoločnosti FIAT Chrysler Automobiles SR, organizačná zložka, so sídlom: Karadzicova 45, Bratislava 821 09, Slovenská republika.